Strona główna


______________________________________________________

Szanowni Państwo

Zbliża się czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym i jak co roku jako podatnicy mamy możliwość przekazania 1,5% naszego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie swojego 1,5% na wsparcie i pomoc dla naszych Podopiecznych:

 • Oliwier R. z Gdańska – 14-letni chłopiec chorujący na  mięsaka Ewinga, oczekujący specjalnej nowatorskiej terapii częściowo odpłatnej. Nr ewid. Oliwiera: FBS/20/2023
 • Gaja B. z Straszyna – 2-letnia dziewczynka z wrodzoną wadą serca, oczekująca kolejnej operacji w Klinice w Genewie. Nr ewid. Gai: FBS/19/2023
 • Rozalka G. z Wiślinki, 11-letnia dziewczynka z deficytami rozwojowymi, niedowidząca, wyjeżdżająca na kompleksowe turnusy rehabilitacyjne wiosenny i letni Nr ewid. Rozalki: FBS/6/2016
 • Nataniel D. z Łaguszewa, 8-letni chłopiec z rdzeniowym zanikiem mięśni, wymagający indywidualnej nieustannej terapii psycho-ruchowej i specjalistycznego sprzętu.  Nr ewid. Nataniela: FBS/8/2017
 • Emilka G. z Rotmanki, 9-letnia dziewczynka z porażeniem mózgowym, wymagająca kosztownego leczenia, specjalistycznej terapii psycho-ruchowej i specjalistycznego sprzętu. Nr ewid. Emilki: FBS/9/2017
 • Czarek G. z Lędowa, 8-letni chłopiec z deficytami rozwojowymi, związanymi ze skrajnym wcześniactwem, wymagający specjalnego kosztownego żywienia,  terapii psycho-ruchowej i specjalistycznego sprzętu. Nr ewid. Czarka: FBS/11/2018

KRS Fundacji BS: 0000434393

__________________________________________________

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM posiada od  2015 roku status Organizacji Pożytku Publicznego – PODARUJ naszym PODOPIECZNYM swoje 1,5%KRS 0000434393

______________________________________________________

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej dla ogółu społeczności.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci nieprzystosowanych społecznie;
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
 • prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej;
 • prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi;
 • opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych, w tym  projektów archeologii eksperymentalnej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe;
 • promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania;
 • tworzenie funduszy stypendialnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych, organizacje wyjazdów i imprez  historycznych;
 • prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych;

Zarząd Fundacji