Strona główna


W czerwcu 2024 Fundacja bedzie realizowała Projekt grantowy pn. „Dawniej a dziś – poznajemy, tworzymy i bawimy się” współfinansowany przez Starostwo Powiatowe.

__________________________________________________

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM posiada od  2015 roku status Organizacji Pożytku Publicznego – PODARUJ naszym PODOPIECZNYM swoje 1,5%KRS 0000434393

______________________________________________________

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej dla ogółu społeczności.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci nieprzystosowanych społecznie;
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
 • prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej;
 • prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi;
 • opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych, w tym  projektów archeologii eksperymentalnej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe;
 • promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania;
 • tworzenie funduszy stypendialnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych, organizacje wyjazdów i imprez  historycznych;
 • prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych;

Zarząd Fundacji