Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego. Pobierz….
Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu Plastycznego. Pobierz…
Oświadczenie. Pobierz….

—————————————————————-

Regulamin Konkursu Plastycznego „Bajki filmowe Babci i Dziadka” będącego integralną częścią VI  Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  – „BURSZTYNOWA NUTKA” organizowanego przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

 •  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Plastycznym pod nazwą:  „Bajki filmowe Babci i Dziadka”
 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
 2. Wojciecha Kossaka 13.
 3. Celem Konkursu jest pobudzanie wśród dzieci aktywności twórczej w zakresie umiejętności plastycznych.
 4. Przedmiotem Konkursu Plastycznego jest wykonanie ilustracji do dowolnej bajki filmowej z dzieciństwa Babć i Dziadków.
 5. Finał Konkursu odbędzie się dnia 6 października 2018 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, Długa 20A.
 6. Wszelkich informacji związanych z organizacją Konkursu i Festiwalu udzielają Organizatorzy drogą elektroniczną (e-mailową): festiwal@bursztynowym.pl
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikami Konkursu Plastycznego mogą być dzieci uczęszczające do klas I-III (w r. szk. 2017/18)
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej dowolną płaską techniką plastyczną (możliwą do zeskanowania).
 3. Prace konkursowe należy wykonać na kartce bloku technicznego w formacie A4.
 4. Temat pracy powinien być inspirowany dowolną bajką filmową z dzieciństwa Babć i Dziadków.
 5. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Na rewersie pracy należy wpisać: imię i nazwisko, klasa, miejsce zamieszkania.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie pracy plastycznej do dn. 15 czerwca 2018 r. na adres Organizatora oraz wypełnionej Karty Zgłoszenia dołączonej do Regulaminu i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw własności do zgłoszonej pracy (Formularze również dostępne w Internecie: www.bursztynowym.pl).
 7. Organizator nie zwraca otrzymanych prac.
 8. Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas VI Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się 6 października 2018 r.
 • NAGRODY
 1. Jury przyzna Nagrodę Główną za I miejsce, nagrody za II  i III miejsce oraz 6 wyróżnień.
 2. Prace zakwalifikowane do Finału Konkursu będą wyeksponowane na wystawie towarzyszącej VI Pomorskiemu Festiwalowi Piosenki Dziecięcej „BURSZTYNOWA NUTKA”.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki udziału w nim.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM.

Organizator Konkursu:

Fundacja  BURSZTYNOWYM  SZLAKIEM, 83-000  Pruszcz Gd., ul. Wojciecha Kossaka 13

 Kontakt:  festiwal@bursztynowym.pl