Strona główna

facebook   logo_fundacji

awers 1 procent      rewres 1 procent

Wspierając naszą Fundację wspieracie Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowa Nutka” i jego  cel charytatywny. W roku 2017 będziemy po raz piąty zbierać pieniądze na dziecko potrzebujące pomocy.  W ubiegłym roku był to Nikodem z Borkowa, wcześniej Weronika ze Straszyna,  Tomek z Bystrej i dzieci niepełnosprawne z OREW w Pruszczu Gdańskim.

blue-yellow05

IMG_1123Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z wielką radością informuje, iż nasza Pani Prezes Alicja Boruc wygrała prestiżowy plebiscyt Dziennika Bałtyckiego na Osobowość Roku 2016 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna w powiecie gdańskim.

Sukces Pani Prezes jest sukcesem całej Fundacji i pokazuje, że warto pomagać innym!

blue-yellow05

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony właściwym wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej dla ogółu społeczności oraz działalność w dziedzinie ochrony środowiska, energii odnawialnej, agrobiznesu, projektowania i aranżowania budynków użyteczności publicznej w tym szkół, przedszkoli, opieki zdrowotnej i społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej;
 • prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi;
 • opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych, w tym  projektów archeologii eksperymentalnej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe;
 • promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania;
 • tworzenie funduszy stypendialnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych, organizacje wyjazdów i imprez  historycznych;
 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci nieprzystosowanych społecznie;
 • prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych;
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
 • projektowanie i aranżowanie nowych oraz istniejących budynków użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, opieki zdrowotnej, społecznej i in.;
 • działalność w dziedzinie ochrony środowiska, projektowanie, budowę i eksploatację biogazowni, elektrowni wiatrowych i in. związanych z energią odnawialną;
 • działalność w zakresie agrobiznesu, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

 Zarząd Fundacji

blue-yellow05

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

logo GSW      logo AMW     logo_awfis        logo harpagan    logo  policja   RG logo    dziennik baltycki    logo CMYK     3krajobrazy     livo    JS3102