O Fundacji

Fundacja ma na celu podejmowanie działań na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej na Pomorzu.

 Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony właściwym wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

top banner na www FBS nieb

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej;
 • prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi;
 • opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych, w tym  projektów archeologii eksperymentalnej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe;
 • promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania;
 • tworzenie funduszy stypendialnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych, organizacje wyjazdów i imprez  historycznych;
 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci nieprzystosowanych społecznie;
 • prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych;
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
 • projektowanie i aranżowanie nowych oraz istniejących budynków użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, opieki zdrowotnej, społecznej i in.;
 • działalność w dziedzinie ochrony środowiska, projektowanie, budowę i eksploatację biogazowni, elektrowni wiatrowych i in. związanych z energią odnawialną;
 • działalność w zakresie agrobiznesu, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

 Zarząd Fundacji